Month: March 2017

March 15, 2017 / / TRAVEL

  โอกินาว่า เป็นเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นที่เรารู้จักผ่านสื่อของญี่ปุ่นมาตลอด เช่น สมัยก่อนอ่านการ์ตูนเรื่อง GTO ก็จะมีตอนที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่โอกินาว่า หรือโตขึ้นมาหน่อยก็ดูหนังเรื่อง Nada Sou Sou ที่ทั้งเรื่องอยู่ที่โอกินาว่า จนค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆว่า เออ ..…